Het complete SimplyCare Software Platform

 

SimplyCare, het complete software platform voor zorgaanbieders en het sociale domein bij gemeenten, bestaat uit een breed scala aan modules en functies die volledig geïntegreerd samenwerken en volledige ondersteuning bieden in het primaire proces.

 

De cliënt/ burger en zijn/ haar gezin staan altijd centraal.

Alle stappen in het primaire proces worden ondersteund en gestuurd vanuit een -zelf in te richten- werkstroomproces, dat één op één aansluit op het kwaliteitshandboek. SimplyCare ondersteunt alle fasen van het primaire proces, door de hele keten (of beter: netwerk) van gemeenten en aanbieders:

 1. preventie

 2. oriëntatie & aanmelding (via sociale wijkteams of direct bij zorgaanbieders)

 3. intake & screening  (bij sociale wijksteams, 0e/1e-lijn of bij de zorgaanbieder zelf)

 4. wachtlijst & plaatsing

 5. opstellen, uitvoeren, evalueren en bijsturen van het cliënt-/ gezinsplan

 6. doorstroom & uitstroom (binnen de eigen organisatie of tussen organisaties)

 7. nazorg en preventie voor terugval

 

Verder biedt SimplyCare functies voor de volgende ondersteunende-, sturende- en verbeterprocessen:

 1. productmanagement: het beheren van de producten en programma's/ zorgpaden vanuit eenduidige cliëntprofielen

 2. zorginkoop contractbeheer (AWBZ/ WLZ, JW, GGZ, ZVW, Forensisch, PGB e.d.)

 3. (externe) zorgtoewijzing/ mutaties/ afsluiting op basis van indicatie, ondersteuningsbesluit of maatregel

 4. declaratieproces

 5. in- door- en uitstroom van medewerkers op afdelingen, teams en tussen organisaties

 6. organisatie-overstijgende multidisciplinaire teamopbouw

 7. locatiebeheer (facilitair) ter ondersteuning van het primaire proces

 8. processen voor het beheersen van risico's, incidenten en meldingen

 9. managementstuurinformatie op financiën, productie, kwaliteit, cliënt in-/ door-/ uitstroom, processturing etc.

 10. continue verbetering van het primaire proces door proces- en werkstroom analyse en modellering

Agenda's en planning

agenda's van cliënt/ burger, professionals en teams volledig geïntegreerd met het planmatig werken

Cliënt/ burger & gezinsplan

plangestuurd werken, door cliënt/ burger zelf: samen met en door de professional

Cliënt/ burgerportaal

veilige toegang tot het dossier voor burgers/ cliënten, familie, vrienden, vertegenwoordigers en anderen

Cliëntdossier

een multidisciplinair dossier rondom de cliënt, waarin alle partijen doelgericht kunnen rapporteren

Contractbeheer

beheer van zorginkoop/ -verkoop en onderaanneming contracten om direct daarvanuit te declareren

Declaratie en facturatie

juist, tijdig en compleet declareren vanuit verschillende financieringsstromen

Documentbeheer (DMS)

alle documenten en rapporten direct beschikbaar in het primaire werkstroomproces

Integratie met ondersteunende systemen

real-time online en batch koppelingen met systemen binnen en buiten het enterprise systeemlandschap

Management en stuurinformatie

Business Intelligence en Dashboards voor sturende- en verbeterprocessen analytics

Meldingen, incidenten en risico's

incidentmeldingen over cliënten, burgers, medewerkers, ongevallen en het beheersen van risico's

Mobile apps

eenvoudig te gebruiken, taak gerichte mobile apps voor professionals en cliënten

Organisatie en teambeheer

centraal of decentraal beheren van verschillende organisaties en multidisciplinaire teams rondom de cliënt/ burger en zijn/ haar gezin

Relatienetwerk: rondom de cliënt/ burger

altijd in relatie en in communicatie met personen en organisaties rondom de cliënt/ burger en het gezin

Processturing

procesbeschrijvingen uit het kwaliteitshandboek worden volledig automatisch ingezet als werkstroomsturing.

Productcatalogus

product en programma (zorgpad-) beheer, ook voor e-health

Please reload

Overzicht van functies van het SimplyCare platform

 

Hieronder ziet u een overzicht van de verschillende onderdelen van het SimplyCare platform. Door de innovatiebijdragen van gebruikersorganisaties en partners zijn er steeds weer nieuwe ontwikkelingen. SimplyCare faciliteert deze innovaties.

U bent van harte welkom hieraan bij te dragen en daarmee het gebruiksrecht van de complete software te verwerven.

 

Zie ook ons product innovatie overzicht voor nieuwe functies in ontwikkeling.

Cliënt/ burgerportaal

veilige toegang tot het dossier voor burgers/ cliënten, familie, vrienden, vertegenwoordigers en anderen

Voor cliënten en het netwerk om self-service en ‘zelfredzaam’ vragen te stellen en meldingen te doen, vragenlijsten in te vullen, e-health programma’s af te werken, agenda en todo/ takenlijsten in te zien en via zorg-op-afstand met elkaar en professionals te communiceren.

 

Hierdoor wordt er gezamenlijk aan het zorg-/ behandel-/ ondersteuningsplan van de cliënt (en evt. het gezin!) gewerkt.

Processturing

procesbeschrijvingen uit het kwaliteitshandboek worden volledig automatisch ingezet als werkstroomsturing.

SimplyCare brengt het kwaliteitshandboek en werkstroomondersteuning in de applicatie bij elkaar. 

 

Uniek bij de procesondersteuning van SimplyCare is dat de bron van de werkstroomondersteuning dezelfde is als het kwaliteitshandboek. Dat betekent onder andere het volgende:

 • processen, beschreven in bijvoorbeeld Mavim als BPM tool, sturen automatisch het werkproces in SimplyCare

 • medewerkers hoeven het kwaliteitshandboek niet meer te raadplegen: het is volledig in de applicatie beschikbaar

 • protocollen en werkinstructies in het proces en online help voor de simplyCare gebruikers, zijn volledig geïntegreerd

 • continu procesgestuurd werken

 • weten of medewerkers zich aan het kwaliteitshandboek houden, door proces monitoring rapportage

Mobile apps

eenvoudig te gebruiken, taak gerichte mobile apps voor professionals en cliënten

Mobile apps voor professionals en de cliënt/ burger zelf.

Mobile apps zijn zeer eenvoudig in gebruik en richten zich op een specifieke taak.

 

Voorbeelden voor de professional:

 • in contact blijven met het sociale netwerk en de ketenpartners rondom de cliënt en direct vanuit de app bellen, routes opvragen, emails versturen etc.

 • eenvoudig in-/ uitchecken bij de cliënt zelf en daarmee automatisch tijdschrijven

 • makkelijk schrijven van rapportage (steekwoorden), om later uit te werken

 

Voorbeelden voor de cliënt:

 • "vinger aan de pols": regelmatig korte vragenlijsten beantwoorden

 • "doel van de dag": op je smartwatch je doel checken en behaalde afspraken afvinken; hiermee de cliënt helpen plannen en organiseren

 

De apps van SimplyCare zijn volledig geïntegreerd met het complete platform, zodat er nooit twee keer geregistreerd hoeft te worden en er geen extra koppelingen nodig zijn. 

De gegevens in de apps zijn veilig en worden met two-factor (sms) authentificatie afgeschermd.

Relatienetwerk: rondom de cliënt/ burger

altijd in relatie en in communicatie met personen en organisaties rondom de cliënt/ burger en het gezin

Belangrijke eigenschappen:

 • veranderingen in het netwerk continu bij iedereen in beeld

 • het netwerk rondom de cliënt en zorgaanbieder voor iedereen in kaart

 • borging juistheid en volledigheid van contactgegevens

Cliëntdossier

een multidisciplinair dossier rondom de cliënt, waarin alle partijen doelgericht kunnen rapporteren

Dossiervoering in SimplyCare is volledig geïntegreerd in het planmatig werken aan doelen (van de cliënt/ burger en het gezin). 

 

Belangrijke punten hierbij zijn:

 • zowel professionals als de cliënt zelf en zijn/ haar omgeving kan met het dossier werken

 • het dossier kan via rechten worden afgeschermd of juist opengesteld 

 • het dossier bevat niet alleen notites maar ook documenten en rapporten

 • notities in het dossier kunnen eenvoudig worden teruggevonden

 • primair vanuit het plan schrijven in het dossier van cliënt: alleen wat nodig is, bij de juiste doelen uit het plan

 • in één handeling registreren (activiteiten, uren/ km's) en rapporteren in het dossier 

Documentbeheer (DMS)

alle documenten en rapporten direct beschikbaar in het primaire werkstroomproces

Documenten zijn in SimplyCare beschikbaar op alle plaatsen in het primaire proces. Het document management systeem (gebaseerd op Sharepoint Foundation) ondersteunt onder andere de volgende functies:

 • opslaan en terugvinden van ieder willekeurig document 

 • terugvinden van Word/ PDF documenten op basis van trefwoorden in de tekst

 • archiveren van documenten

 • afschermen van documenten (afhankelijk van rol en recht van gebruiker)

 • automatisch opslaan van rapportages als documenten in het systeem

 • documenten emailen vanuit het systeem en via email documenten ontvangen (automatisch bij de juiste cliënt/ persoon)

Cliënt/ burger & gezinsplan

plangestuurd werken, door cliënt/ burger zelf: samen met en door de professional

De kern van SimplyCare is het procesmatig en plangestuurd werken. Werken aan het plan gebeurt niet alleen door de professional maar (juist) ook door de cliënt en zijn/ haar omgeving. 

 

De volgende functies van SimplyCare ondersteunen onder andere het planmatig werken:

 • vele soorten plannen, afhankelijk van werkgebied, zoals: behandelplan, zorgleefplan, SAMPC, Triple-C, zelfredzaamheidsmatrix gestuurd ondersteuningsplan en vele andere

 • werken met conceptplannen en vastgestelde plannen

 • plannen zijn opgebouwd uit domeinen, einddoelen, doelen en programma's/ zorgpaden/ afspraken om aan deze doelen te werken

 • de structuur van het plan (domeinen/ standaard doelen) is afgeleid uit het cliëntprofiel

 • het plan kan handmatig worden opgesteld of vanuit een catalogus van -bij het cliëntprofiel passende- domeinen, (eind-) doelen en programma's/ zorgpaden worden opgebouwd

 • verschillende mogelijkheden om planmatig te werken: met doorlopende plannen of bijvoorbeeld evalueren van eerder vastgestelde plannen

 • versiebeheer op plannen: altijd weer een eerdere versie terug kunnen halen

 • werken met metingen (screening/ intake/ ROM) op alle domeinen in het plan

 • evaluaties op doelen, afspraken en netwerkrelaties

 • met meerdere disciplines en organisaties tegelijk -deels afgeschermd- met de cliënt aan het plan kunnen werken

Agenda's en planning

agenda's van cliënt/ burger, professionals en teams volledig geïntegreerd met het planmatig werken

Om doelen in het plan van de cliënt/ burger te bereiken, zullen er door alle betrokkenen activiteiten moeten plaatsvinden: gepland of ongepland. Dit kunnen individuele- en groepsactiviteiten zijn, maar ook dagbesteding, verblijf/ huisvesting of gewone "todo" lijsten zijn activiteiten. SimplyCare ondersteunt dit allemaal, vanuit veel verschillende invalshoeken zoals: agenda in de mobile apps, cliënt- en medewerker agenda's in het portaal, en het planbord voor het plannen van -routes van- ambulante hulpverleners.

Unieke eigenschappen van agenda's en planning in SimplyCare zijn:

 • zowel planmatig als ad-hoc kunnen werken

 • cliënt- en medewerker agenda's en planbord voor team volledig geïntegreerd, ook met de mobile apps

 • todo lijsten (taken) en activiteiten overzichtelijk en altijd beschikbaar

 • uren- en km's registreren op activiteiten direct tijdens het doelgericht rapporteren

 • individuele- en groepsactiviteiten plannen, uitvoeren, fiatteren en direct daarvanuit declareren

 • fiatteren en "bevriezen" vanuit een wekelijkse/ maandelijkse (boekings)cyclus

 • (automatische) signalen op het niet nakomen van afspraken

 • ook per email op de hoogte worden gehouden van todolijst/ agenda activiteiten

 • proces activiteiten (gestuurd vanuit de workflow) en programmatische activiteiten overzichtelijk bij elkaar

 • ook als team elkaars activiteiten kunnen inzien/ overnemen bij ziekte/ verlof

Contractbeheer

beheer van zorginkoop/ -verkoop en onderaanneming contracten om direct daarvanuit te declareren

Simplycare ondersteunt veel verschillende contractvormen voor zorginkoop/ verkoop (afhankelijk van de positie van zorgaanbieder in de keten of de gemeente), waarbij op basis van prestatie vanuit verschillende financieringsvormen gedeclareerd kan worden, zoals:

 • AWBZ/ WLZ contracten

 • Jeugdzorg contracten

 • WMO contracten

 • Jusititiële/ forensische zorg contracten

 • ZVW (POH/ GBGGZ/ SGGZ/ DBC) contracten

 • Lumpsum financiering

 • PGB's en PVB's

 • onderaanneming (tussen zorgaanbieders onderling)

 • eigen financiering

 

Belangrijke kenmerken van contractbeheer in SimplyCare:

 • versiebeheer op contracten

 • alle productie-afspraken overzichtelijk bij elkaar

 • sturing op contractuitnutting

 • contracten centraal en decentraal te beheren (voor grote zorgaanbieders)

 • contractdocument is direct op te slaan/ terug te vinden

 • contractprestaties uit kunnen zetten voor interne teams en locaties

 

Declaratie en facturatie

juist, tijdig en compleet declareren vanuit verschillende financieringsstromen

Zorgaanbieders kennen vaak verschillende financieringsstromen, bijvoorbeeld een combinatie van AWBZ/ WLZ,  ZVW (DBC), WMO en PGB/ private gelden. Het juist, tijdig en compleet declareren bij financierders is vaak een uitdaging. 

 

SimplyCare ondersteunt het declaratieproces door onder andere de volgende functies van het platform:

 • contractgestuurd declareren

 • ondersteuning van verschillende declaratiestromen

 • bewaken van contractuitnutting & forecasting

 

Uniek aan de manier waarop vanuit SimplyCare gedeclareerd wordt, is dat bij de registratie van de zorg (nog) niet bekend hoeft te zijn op welke wijze deze gefinancierd wordt, zodat:

 • cliënt financiering door de tijd heen kan wijzigen

 • zorgprofessionals geen kennis van de (complexe) vormen van financiering nodig hebben

 • ook zonder zorgtoewijzing/ indicatie er zorg geleverd kan worden en hierop direct gestuurd kan worden

Organisatie en teambeheer

centraal of decentraal beheren van verschillende organisaties en multidisciplinaire teams rondom de cliënt/ burger en zijn/ haar gezin

Werken aan de doelen van de cliënt door de cliënt en zijn/ haar omgeving zelf, in combinatie met professionals vanuit verschillende organisaties. Soms wijkteams, soms meerdere zorgaanbieders en vaak in multidisciplinaire, organisatie-overstijgende teams. 

 

SimplyCare maakt vele vormen van samenwerken mogelijk door:

 • organisatiestructuren centraal en decentraal te beheren

 • vanuit multidisciplinaire, organisatie-overstijgende teams te werken

 • door met de gehele keten (beter: netwerk rondom de cliënt) samen te werken

 • multi-tenant rondom de cliënt te werken

 • ook bij organisatie-overstijgende samenwerking privacy en veiligheid te kunnen waarborgen

Productcatalogus

product en programma (zorgpad-) beheer, ook voor e-health

Iedere cliënt/ burger en gezinsgroep heeft eigen behoeften. Het leveren van zorg en ondersteuning moet daarom op maat en doelgericht worden ingezet. Soms door de omgeving zelf (met of zonder hulp van een wijkteam) en soms door professionals. 

 

Het SimplyCare platform wordt gestuurd vanuit een productmanagement module die inhoud & bedrijfsvoering op een unieke slimme manier bij elkaar brengt:

 • producten worden ingericht rondom cliëntprofielen en dus niet rondom financieringsstromen

 • cliëntplannen worden opgesteld vanuit deze producten en zo worden cliënt, omgeving en professionals geholpen met het opstellen, uitvoeren en evalueren van plannen

 • het bevat een (decentraal te beheren) programmacatalogus van zorgpaden en e-health programma's die doelgericht in het plan van de cliënt thuishoren

 • er is content management ("what you see is what you get") op alle programma's en sessies/ stappen in het zorgpad

 • er wordt gewerkt met norm- en streefwaarden voor zorgpaden/ programma's, zodat forecasting en sturing op outcome mogelijk zijn.

Meldingen, incidenten en risico's

incidentmeldingen over cliënten, burgers, medewerkers, ongevallen en het beheersen van risico's

SimplyCare ondersteunt op een zeer gebruikersvriendelijke manier het melden van incidenten, het behandelen en leren van incidenten en het beheersen van risico's. 

 

Hiervoor kent SimplyCare de volgende unieke functies:

 • melden vanuit het dossier, zodat er altijd een relatie blijft bestaan tussen de melding en het cliëntplan/ dossiervoering

 • melden 'ter verbetering': het proces waarbij de melding op de juiste plaats binnen de organisatie terechtkomt

 • overzichten en rapporten om analyse te kunnen uitvoeren op de meldingen en de wijze waarop deze opgevolgd zijn

 • Alle soorten meldingen kunnen worden behandeld:

  • cliënt incidenten (b.v. medicatiefout)

  • incidenten met professionals

  • klachten

  • kindermishandeling

  • geweldsincidenten

  • risico- of gevaarlijke situaties

  • verbetervoorstellen

Management en stuurinformatie

Business Intelligence en Dashboards voor sturende- en verbeterprocessen analytics

Management- en bedrijfsvoeringsinformatie is in SimplyCare online beschikbaar voor sturende en verbeterprocessen. Hiervoor zijn standaard analysekubussen en rapportages beschikbaar ten aanzien van productiecijfers, kwaliteit, cliëntmonitoring, compliance en processturing.

 

Integratie met ondersteunende systemen

real-time online en batch koppelingen met systemen binnen en buiten het enterprise systeemlandschap

Het primaire proces integreert naadloos in SimplyCare met ondersteunende processen: Financieel, HRM, Facilitair door middel van de ServiceBus voor uitwisselen van gegevens met interne en externe systemen.

Please reload

© 2016 SimplyCare B.V. - Zorgen zonder zorgen - Oranjeweg 113i 8166JB Emst - +31 (0)84 - 0035801 - contact@simplycare.nu

 • Twitter App Icon
 • Facebook App Icon
 • LinkedIn App Icon